Školní jídelnaŘád školní jídelny

 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 12,00 do 13,30
 2. Obědy se odhlašují do 7.00 na tel. číslo 572 508 521, jidelnams@topolna.cz
 3. Placení obědů probíhá formou srážek z účtů, zpětně do 15. dne v následujícím měsíci.V měsíci září je srážena částka 300,- Kč jako záloha na stravné na celý rok. Tato záloha je vyúčtována v měsíci červnu následujícího roku.
 4. Cena stravenek podle jednotlivých kategorií: 7-10 let – 22,- Kč, 11-14 let 24,- Kč
 5. Žáci, kteří docházejí do jídelny odloží své tašky a svršky na předem určených místech v šatně.
 6. Žáci při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům a vyčkávají na pokyn dozírajícího učitele.
 7. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 8. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky, mísu, ve které byla polévka ke stolu přinesena a upotřebený příbor. Příbor se ukládá do určené nádoby – nehází se do ní.
 9. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 10. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
 11. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), uklizečka provede nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
 12. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy, do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.


V Topolné dne 1.9.2016

Kalabusová Radka

ředitelka školy

Oficiální stránky ZŠ Topolná
web by: icard.cz